Keskkonnapoliitika

Püstitame keskkonnaalased eesmärgid ning täiustame pidevalt oma tooteid nii, et nende valmistamine ning kasutamine oleks keskkonnasõbralik.

Juhtkond ja töötajad kohustuvad kasutama nende kasutuses olevaid vahendeid ja materjale keskkonnasäästlikult. Lisaks keskenduma töötajate mõtteviisi parendamisele selliselt, et ära hoida keskkonna saastamist ning parendada puhtama tootmise tegevust.

 

Meie ettevõtte tegevuses tähtsustame töötajate tervist ja meie kohus on on järgida kõiki Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu keskkonnaõigus- ja administratiivakte ning teisi asjakohaseid nõudeid. Hoiame kursis ettevõtte personali keskkonda puudutavate probleemide ja nende lahendamisega.

Tagame oma keskkonnamõjude alase informatsiooni kättesaadavuse kõigile huvitatud osapooltele.

Kvaliteedipoliitika

Horizon Tissue OÜ-s on kvaliteedi standardid esmase tähtsusega. Peab olema tagatud, et valmistooted oleks testitud ja kõik kvaliteedinäitajad peavad olema vastavuses meie üldiste kinnitatud tehniliste näitajatega. Iga pakk, mis on alla kinnitatud standardi, prakeeritakse. Kvaliteedi all ei peeta silmas ainult kõrget toodangu kvaliteeti, vaid ka kliendiga kooskõlastatud tähtaegade ja tingimuste kinnipidamist selleks, et tagada kliendirahulolu. 

Analüüsime oma kvaliteedijuhtimise süsteemi mõjusust, et seda pidevalt täiustada.

  
Horizon Tissue